Year 2009
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Wen-Fang Yang, Jwo-Yu Wu, Li-Chun Wang, and Ta-Sung Lee, “Multi-Group
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese