Year 2015
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Calvin Hue, Yu-Jia Chen, Li-Chun Wang, “Traffic-aware networking for video streaming service using SDN,” IEEE IPCCC, 1-5, Dec. 2015
Language Chinese