Year 2012
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title Yu-Shiun Chen, Yao-Ching Hung, Jin-Chern Chiou, Hui-Liang Wang, Hung-Shu Huang, Li-Chia Huang, and Guewha Steven Huang, “Ultrasensitive Detection of Cymbidium Mosaic Potexvirus Using a Single-Wall Carbon Nanotube-Functionalized Quartz Crystal Microbalance,” Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 49, 2010, pp. 105103 (EI, SCI, IF = 1.138, N/M = 57/108)
Date of Publication 2012-12-05