Year 2014
Authors OU-YANG, MANG ,Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, and Mang Ou-Yang*
Paper Title Design and analysis of wearable pupillometer for autonomic neuropathy of diabetic patients
Journal Title Applied Optics
Vol.No 53
Issue.No 29
Page(s) H27-H34
Language English