Year 2011
Authors Chiu, Yi
Paper Title “Fabrication and nonlinear optical properties of nanoparticle silver oxide films,” Y. Chiu, U. Rambabu, M-H. Hsu, H-P. D. Shieh, C-Y. Chen, and H-H. Lin, J. Appl. Phys., 94(3), 1996- 2001 (2003).
Date of Publication 2011-07-29