Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Yu-Zhi Huang, Wen-Jiunn Liu, and Kai-Ten Feng, "A Heuristic
Date of Publication 2011-07-20