Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Yu-Zhi Huang, Jia-Shi Lin, and Kai-Ten Feng, "A Novel Analytical
Date of Publication 2011-07-20