Year 2015
Authors Chiou, Jin-Chern
Paper Title
Yu-Shun Tang, Mang Ou-Yang, Jeng-Ren Duann, Jin-Chern Chiou, Ching-Hsing Luo, Hong-Yi Huang, and Yi-Wu Tsai," Biomechanical Model of the Human Eye for IOP Applications," Conference of Symposium on Engineering Medicine and Biology Applications, Taiwan, 2012.
Date of Publication 2015-06-12