Year 2011
Authors Hsu, Pau-Lo
Paper Title Yu-Kuen Tsai, Lin-Yi Jian1, Pau-Lo Hsu, and Bor-Chyun Wang, “Implementation of Autonomous vehicles with the Hough Transform and Fuzzy Control,” 2007 SICE ,pp. 2095-2101, Kagawa, Japan, Sep. 17-20, 2007
Date of Publication 2011-07-28