Year 2016
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Yu-Jia Chen, Yi-Hsin Shen, Li-Chun Wang, “Achieving energy saving with QoS guarantee for WLAN using SDN,” ICC, 1-7, May 2016
Language Chinese