Year 2011
Authors Wu, Bing-Fei
Paper Title Yen-Lin Chen, Chuan-Tsai Lin, Chih-Ming Hsieh and Bing-Fei, “智慧型夜間駕駛安全輔助暨即時監控系統之研究” 中華民國九十六年全國計算機會議, Taichung County, Taiwan,Dec 20-21, 2007.
Date of Publication 2011-08-01