Year 2011
Authors Chang, Wen-Thong
Paper Title Wen-Thong Chang, Shu-Wei Chang 2007 “OFDMA uplink frequency synchronization”ISCOM Nov 2007,Taipei,Taiwan
Date of Publication 2011-08-02