Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Wen-Jiunn Liu, Wei-Neng Lei, and Kai-Ten Feng, "MAC Design
Date of Publication 2011-07-20