Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Wen-Jiunn Liu, Kai-Ten Feng, and Iwao Sasase, "Greedy Multi-source
Date of Publication 2011-07-20