Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Wen-Jiunn Liu, Chao-Hua Huang, and Kai-Ten Feng, "Performance
Date of Publication 2011-07-20