Year 2007
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Wei-Cheng Liu and Li-Chun Wang,“Universal Space-Time-Frequency Block
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese