Year 2011
Authors Wang, Chi-Hsu
Paper Title We-Yen Wang, Tsu-Tian Lee, Ching-Lang Liu, and Chi-Hsu Wang, “Function Approximation
Date of Publication 2011-07-26