Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Wan-Pan Chang, Jia-Shi Lin, Kai-Ten Feng, "QoS-based Resource
Date of Publication 2011-07-20