Year 2012
Authors OU-YANG, MANG ,Yu-Shun Tang, Wei-De Jeng, Ting-Wei Huang, Mang Ou-Yang*, Jin-Chern Chiou, Jeng-Ren Duann, Ching-Hsing Luo, Hong-Yi Huang, and Yi-Wu Tsai
Paper Title The novel research of intraocular pressure tonometer by using inductance sensor
Conference Name 2012 IEEE Sensors
Location Taipei, Taiwan
Peroid Oct. 28-31, 2012
Language English