Year 2011
Authors OU-YANG, MANG ,Yao-Fang Hsieh*, Mang Ou-Yang, Jin-Chern Chiou, Yung-Jiun Lin, Ming-Hsui Tsai, Da-Tian Bau, Chang-Fang Chiu, Guan-Chin Teseng, Nai-Wen Chang, Wen-Chung Kao, and Shun-De Wu
Paper Title The new hyperspectral microscopic system for cancer diagnosis
Conference Name SPIE BiOS 2011
Location San Francisco, USA
Peroid Jan. 22-27, 2011
Language English