Year 2011
Authors Su, Chau-Chin
Paper Title Shuo-Ting Kao, Hung-Wen Lu, Chau-Chin Su, “A 1.5V 7.5uW Programmable Gain
Date of Publication 2011-07-20