Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Shao-Kai Hsu, Jia-Shi Lin, Kai-Ten Feng, "Stochastic Multiple Channel
Date of Publication 2011-07-20