Year 2014
Authors OU-YANG, MANG ,Jun-Wei Zhuang, Ting-Wei Huang, Yu-Ta Chen, Keh-Su Chang, and Mang Ou-Yang*
Paper Title Realization of color mapping with FPGA
Conference Name Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC 2014)
Location Taichung, Taiwan
Peroid Dec. 04-05, 2014
Language English