Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Mark Chun-Cheng Hou, Brad S. Yen, Sheng-Chieh Huang, Hui-Min Wang, Lei-Chun Chou, Jian Cheng Chen, Yi-Wei Chao, Ying-Ling Chen, Po-Chi Hsu and Lun-Chien Lo, "A Novel Computerized Nailfold Capillaroscopy System for Microcirculation Evaluation," 2010 International Conference of Inflammation, Cardiometabolic Diseases and Cancer (ICICDC2010).
Date of Publication 2011-08-03