Year 2011
Authors Hu, Jwu-Sheng
Paper Title Li-Wei Wu, Ron-Huang Cheng, Yung-Ron Chang, Jwu-Sheng Hu and Ching-Yuan Tsai, 2005, “An Omni-directional Mobile Platform Using Embedded Network Control and Optical Flow Motion Measurement,”中華民國自動控制研討會, Taiwan.
Date of Publication 2011-07-29