Year 2010
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Li-Chun Wang and Chung-Wei Wang, “Spectrum Management Techniques
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese