Year 2006
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Li-Chun Wang, Kuang-Nan Yen, Jane-Hwa Huang, Anderson Chen, and
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese