Year 2007
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Li-Chun Wang, Chung-Wei Wang, Yin-Chih Lu, and Chuan-Ming Liu, “A
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese