Year 2007
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Li-Chun Wang, Cheng-Wei Chiu, Chu-Jung Yeh, and Chi-Feng Li, “Coverage
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese