Year 2015
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Kun-Hung Tsai, Chia-Yu Lin, Li-Chun Wang, Jian-Ren Chen, “Reconstruct Dynamic Systems from Large-Scale Open Data,” IEEE GLOBECOM, 1-6, Dec. 2015
Language Chinese