Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Kai-Ten Feng, Han-Shue Tan, and Masayoshi Tomizuka, "Design of
Date of Publication 2011-07-20