Year 2009
Authors Kai-Tai Song
Paper Title Kai-Tai Song, Chi-Yi Tsai, Fu-Sheng Huang, Jung-Wei Hong, Chen-Yang Lin, Chun-Wei Chen and Zhi-Sheng Lin , “D evelopment of a Robot to Help Elderly People at Home, ” in Proc. of 2007 CACS Automatic Control Conference, Taichung, Taiwan, 2007, ID: 519
Date of Publication 2009-02-03