Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Jui-Hung Chu, Kai-Ten Feng, Chen-Nee Chuah, and Chin-Fu Liu,
Date of Publication 2011-07-20