Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Jia-Shi Lin, Chien-Hua Chen, and Kai-Ten Feng, "An Adaptive
Date of Publication 2011-07-20