Year 2018
Authors OU-YANG, MANG ,Ruei-Siang Shih*, Lin-Lin Li, Yung-Jhe Yan, Yi-Sheng Li, Shu-Ling Chen, Wun-Yu Lin, Zheng-Fu Wu, and Mang Ou-Yang
Paper Title Hyperspectral imaging for oxygen-hemoglobin analysis of diabetes
Conference Name Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC 2018)
Location Tainan, Taiwan
Peroid Dec. 06-08, 2018
Language English