Year 2017
Authors Jen-Tzung Chien
Paper Title Fangyi Zhu, Xiaoxu Li, Zhanyu Ma, Guang Chen, Pai Peng, Xiaowei Guo, Jen-Tzung Chien and Jun Guo, “Image-text dual model for small-sample image classification”, Proc. of CCF Chinese Conference on Computer Vision (CCCV), pp. 556-565, Tianjin-China, October 2017.
Date of Publication 2017-10-02
Language English