Year 2008
Authors OU-YANG, MANG ,Mang Ou-Yang*, Ting-Wei Huang, Wei-Kai Su, Chao-Yu Chen, Han-Min Feng, Hsien-Ming Wu, Shih-Wei Huang, Shu-Fei Tsai, Hsin-Fi Ko, and B.J. Wen
Paper Title Design of contact capsule endoscopes
Conference Name 6th International Conference on Optics Design and Fabrication (ODF’08)
Location Taipei, Taiwan
Peroid Jun. 09-11, 2008
Language English