Year 2013
Authors OU-YANG, MANG ,Yin-Yuan Chen, Mei-Lan Ko, Ting-Wei Huang, Mang Ou-Yang*, Bi-Shiou Tsuen, Yu-Chieh Huang, and Jin-Chern Chiou
Paper Title Design and analysis of pupillometer for diabetic patients
Conference Name Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC 2013)
Location Taoyuan, Taiwan
Peroid Dec. 05-07, 2013
Language English