Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Chung-Ju Chang, Yin Chiu, Kai-Ten Feng, and Frank Ren, " GGRA: A
Date of Publication 2011-07-20