Year 2006
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Ching-Yu Liao, Chung-Ju Chang, and Li-Chun Wang, “A Novel Joint Power
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese