Year 2011
Authors Feng, Kai-Ten
Paper Title Chia-Wei Wang, Yu-Pin Hsu, and Kai-Ten Feng, "Dynamic Power
Date of Publication 2011-07-20