Year 2011
Authors Wang, Chi-Hsu
Paper Title Chi-Hsu Wang, Chun-Sheng Cheng, Tsu-Tian Lee, “Dynamical Optimal Training for Interval
Date of Publication 2011-07-26