Year 2018
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Chen-Hung Liao, Hong-Han Shuai, and Li-Chun Wang, “Preventing Eavesdrop in Heterogeneous IoT Environments via Network Coding,” IEEE CCNC, Jan. 2018.
Language Chinese