Year 2009
Authors Chao, Chang-Po
Paper Title Bo-Hong Lu, Yi-Chang Huang, Yu-Jhu Lin1, Paul C.-P. Chao, Shaou-Gang Miaou, Ming Chang and Jeng-Sheng Huang, “Image Servo Control for Three-dimensional Nano-machining System,” The 2007 CACS International Automatic Control Conference, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, Nov. 9-11, 2007.
Date of Publication 2009-02-03