Year 2011
Authors Wu, Bing-Fei
Paper Title Bing-Fei Wu, Chuan-Tsai Lin and Yen-Lin Chen “基於視覺的車道偵測與追蹤演算法” 中華民國九十六年全國計算機會議, Taichung County, Taiwan, Dec 20-21, 2007.
Date of Publication 2011-08-01