Year 2011
Authors Wu, Bing-Fei
Paper Title Bing-Fei Wu, Chih-Chun Liu, Chao-Jung Chen,Yu-Chen and Hsia Li“An Image-based Environment Adaptive Vehicle Detector” 中華民國九十六年全國計算機會議, Taichung County, Taiwan, Dec 20-21, 2007.
Date of Publication 2011-08-01