Year 2014
Authors OU-YANG, MANG ,Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Ting-Wei Huang, Bi-Shou Sone, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, and Mang Ou-Yang*
Paper Title Autonomic neuropathy in early diabetic patients with newly designed pupillometry
Conference Name ACS & The Ophthalmological Society of Taiwan
Location Taipei, Taiwan
Peroid Dec. 11-12, 2014
Language English