Year 2003
Honor Category External Honor
Honoree Tzou, Ying-Yu